WRITENEPALI

रोमनबाट –> युनिकोड ।

प्रितिबाट –> युनिकोड ।

नेपाली युनिकोड अनलाइनमा