कम्प्युटर अपरेटर तयारी कक्षाको लागि स्मार्ट इन्फोटेकको  फेसबुक (Smart InfoTech) पेजमा सम्पर्क गर्नुहोला ।

संघीय लोक सेवा आयोग (२०७८ मा परिमार्जित)

कम्प्युटर अपरेटर (रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी)

सहायक कम्प्युटर अपरेटर (रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी)

कम्प्युटर अपरेटर (रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी)- संसद सेवा

 

प्रदेश लोक सेवाका पाठ्यक्रमहरु

प्रदेश नं. १

प्रदेश निजामती सेवा

कम्प्युटर अपरेटर (पाँचौं तह)

सहायक कम्प्युटर अपरेटर (चौथो तह)

स्थानीय सरकारी सेवा

कम्प्युटर अपरेटर (पाँचौं तह)

सहायक कम्प्युटर अपरेटर (चौथो तह)

 

बागमती प्रदेश

कम्प्युटर अपरेटर (पाँचौं तह)

सहायक कम्प्युटर अपरेटर (चौथो तह)

आवधिक योजना (Periodic Plan)

 

गण्डकी प्रदेश

कम्प्युटर अपरेटर (पाँचौं तह)

सहायक कम्प्युटर अपरेटर (चौथो तह)

 

लुम्बिनी प्रदेश

कम्प्युटर अपरेटर (पाँचौं तह)

 

 

कर्णाली प्रदेश

कम्प्युटर अपरेटर (पाँचौं तह)

सहायक कम्प्युटर अपरेटर (चौथो तह)

 

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कम्प्युटर अपरेटर (पाँचौं तह)

 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड

कम्प्युटर सहायक

 

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी

कम्प्युटर अपरेटर (पाँचौं तह)

 

नेपाल प्रहरी

प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक

प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक

प्राविधक प्रहरी सहायक निरीक्षक

 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड

कम्प्युटर अपरेटर (सहायक प्रथम)

कम्प्युटर अपरेटर (सहायक द्वितीय)

 

नेपाल बैंक लिमिटेड

सूचना प्रविधि सहायक

 

नागरिक लगानी कोष

सहायक कम्प्युटर अपरेटर (चौथो तह)

सहायक कम्प्युटर अधिकृत (छैठौं तह)

 

दुग्ध विकास संस्थान

कम्प्युटर अपरेटर (तह ४ र ५)

 

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड

सहायक प्रथम, कम्प्युटर सहायक

 

 

अन्य पाठ्य सामग्री

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२

ICT Policy, 2015

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ / विद्युती कारोबार नियमावली, २०६४

Electronic Transaction Act, 2063 / Electronic Transaction Rule, 2064

सरकारी कार्यालयको वेबसाईट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशिका २०७८

सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५