संघीय लोक सेवा आयोग

कम्प्युटर अपरेटर (रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी)

सहायक कम्प्युटर अपरेटर (रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी)

कम्प्युटर अपरेटर (रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी)- संसद सेवा

 

प्रदेश लोक सेवा (बागमती प्रदेश)

कम्प्युटर अपरेटर (पाँचौं तह)

सहायक कम्प्युटर अपरेटर (चौथो तह)

आवधिक योजना (Periodic Plan)

 

नेपाल प्रहरी

प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक

प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक

प्राविधक प्रहरी सहायक निरीक्षक

 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड

कम्प्युटर अपरेटर (सहायक प्रथम)

कम्प्युटर अपरेटर (सहायक द्वितीय)

 

नेपाल बैंक लिमिटेड

सूचना प्रविधि सहायक

 

नागरिक लगानी कोष

सहायक कम्प्युटर अपरेटर (चौथो तह)

सहायक कम्प्युटर अधिकृत (छैठौं तह)

 

दुग्ध विकास संस्थान

कम्प्युटर अपरेटर (तह ४ र ५)

 

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड

सहायक प्रथम, कम्प्युटर सहायक

 

 

अन्य पाठ्य सामग्री

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२

ICT Policy, 2015

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ / विद्युती कारोबार नियमावली, २०६४

Electronic Transaction Act, 2063 / Electronic Transaction Rule, 2064