स्मार्ट इन्फोटेकमा चलिरहेका कक्षाहरु

7:00 AM: Office Package

8:00 AM: Skill Test

4:00 PM: Skill Test (बीमा संस्थान)

5:00 PM: Diploma in Computer (SEE Group)

6:00 PM: Tally Accounting